۶۶ -دریافتهایی از سوره حمد

اکثر مترجمین،” غیرالمغضوب علیهم و لاالضالین “را اشتباه ترجمه کرده اند. چون غیر مجرور است نه منصوب یعنی «غیرِ» است نه «غیرَ» یعنی غیر صفت است برای «الذین» نه برای «صراط» ، اگر صفت «صراط» بود چنین ترجمه می شد: راه کسانی که نعمتشان دادی نه راه کسانی که مغضوبند و نه راه گمراهان. یعنی […]

۶۶ -دریافتهایی از سوره حمد Read More »