۷۵ -حمد زیادتی نعمت و دفع بلیات منصوب به حضرت علی علیه السلام

مرحوم آقای نجفی در کتاب جامع السعاده می نویسد ؛ شبی پس از تهجد مرا خواب ربود و در عالم واقعه حضرت علی علیه السلام را دیدم ، عرض کردم حمدی را بمن تعلیم فرمایید که هنگام هر نعمتی قرائت نمایم و ثواب شکر آن نعمت را داشته باشد و باعث زیادتی نعمت و دفع […]

۷۵ -حمد زیادتی نعمت و دفع بلیات منصوب به حضرت علی علیه السلام Read More »