۳۴ – عنایت های الهی

بسمه تعالی   فردی سراغ جنگل را گرفت .پس از گرفتن آدرس رفت و بازگشت و گفت پیدا نکردم ، آنجا آنقدر درخت بود که نمی شد جایی را دید . این مثال بعضا برای ما نیز صادق است یعنی چه بسیار الطاف  و امدادهای غیبی خداوند که در زندگی هایمان وجود دارد اما از آنها غافلیم .وظیفه ما […]

۳۴ – عنایت های الهی Read More »