۱۵۳ – بودن یا شدن

بسمه تعالی انسان دارای دو بعد است : بودن و شدن. بودن شامل تامین نیازهای حیوانی انسانها نظیر خفتن و خوردن و جنسی و غیره و شدن خود  شامل دو بخش می باشد : ۱ – تعالی اخلاقی و رفتاری و افکار انسانها از طریق آموزش باورهای مثبت ۲ – سقوط رفتاری واخلاقی بعلت کسب […]

۱۵۳ – بودن یا شدن Read More »