۳۰ – سخنرانی مرحوم حضرت آیه الله علامه سید حسن میرجهانی رحمه الله علیه

۱- سخنرانی مرحوم ایه الله میرجهانی ۲- ادامه سخنر انی مرحوم میرجهانی        

۳۰ – سخنرانی مرحوم حضرت آیه الله علامه سید حسن میرجهانی رحمه الله علیه Read More »