۲۵ – سخنرانی های ۱ و ۲ صفات متقین آقای کاظم نیکنام(جلسه هشتم)

۱   ۲