۳۸ – روايت عنوان بصري

عنوان بصري پيرمردي ۹۴ ساله بود كه شرفياب حضور حضرت صادق (ع) گرديد و از حضرت طلب علم مينمايد كه حضرت مي فرمايند : دانش فقط از راه تحصيل بدست نمي آيد بلكه علم نوري است كه خداوند متعال آنرا در قلب كسي كه هدايتش را بخواهد قرار ميدهد پس اگر خواهان علم هستي اولاً …

۳۸ – روايت عنوان بصري ادامه مطلب »