۵۷ – خاطرات حاج صادق آهنگران از مرحوم حضرت آقای مولوی قندهاری(ر)

 از کتاب آهنگران بخش ششم در محضر علما دوستی دارم به نام مهدی آقاخانی که از سرداران جنگ است در طول چند سال پس از جنگ که به همراه خانواده ام از اهواز به تهران آمدم و مقیم شدم او و خانواده اش محبت های فراوانی به من داشته و هنوز هم دارند. این عزیز و […]

۵۷ – خاطرات حاج صادق آهنگران از مرحوم حضرت آقای مولوی قندهاری(ر) Read More »