۶۵ – خطبه های نهج البلاغه(دکلمه )

۱-  شماره یک ۲-شماره دو https://www.drakhtesaadat.ir/wp-content/uploads/2015/03/Nahj-024.mp3 ۳- شماره سه ۴-   شماره پنج ۵-خطبه شماره ۱۳۲ ۶-خطبه شماره ۱۳۸ ۷-خطبه شماره ۱۴۴ ۸-خطبه شماره ۱۶۱    

۶۵ – خطبه های نهج البلاغه(دکلمه ) Read More »