۲۱۲ – گلچین ادعیه روزانه از کتب مفاتیح و معراج المومن

بسمه تعالی گلچین ادعیه هر روز. دعا ۱ نهایی تلفن  ۰۹۱۵۱۱۵۳۱۴۵