۶۹ -علت العلل ” تو مو می بینی و ما پیچش مو تو ابرو بینی و ما اشارتهای ابرو “

با سلام ،  کوهستانی را تصور کنید که زلزله ای در آن  بروز کند و تخته سنگی از فراز کوه سقوط کرده و بر روی درختی در پایین کوه بیفتد .حال عمل حادثه را شکستن درخت و علت حادثه را افتادن تخته سنگ و علت العلل را بروز زلزله می نامیم . این مقوله در حوادث و ماجراهای روزمره زندگی های […]

۶۹ -علت العلل ” تو مو می بینی و ما پیچش مو تو ابرو بینی و ما اشارتهای ابرو “ Read More »