۱۶۳ – راهکارهایی برای مقابله و درمان سنتی کرونا ویروس