۱۳ – سخنرانی اخلاقی صفات متقین استاد کاظم نیکنام (جلسه چهارم )