۱۷۳ – سرقت

بسمه تعالی سالها قبل همراه یکی از دوستان به شرکتی از شرکتهای اقماری ایران خودرو که در حال ورشکستگی بود برای نجات آن رفتیم .روزی سراغ صندوق پیشنهادات رفتم دیدم هیچ خبری نیست لذا دستور دادم به تعداد پرسنل پاکت و کاغذ خریداری و تحویلشان گردید و به آنان گفته شد فردا صبح قبل از […]

۱۷۳ – سرقت Read More »