۱۸۱ – تحلیل ماجرای سازمان فضایی ناسا

بنام خدا ماجرای سوتی سازمان فضایی ناسا  : هر دهه در آمریکا کتابی بنام اشتباهات بزرگ چاپ می شود. یکی از خاطرات مربوط به رئیس سازمان ناسا آمریکا است که در این کتاب ثبت شده و بشرح ذیل  است. وقتی فضانوردان از جو خارج می شدند بعلت عدم وجود جاذبه قادر به نوشتن گزارش نبودند […]

۱۸۱ – تحلیل ماجرای سازمان فضایی ناسا Read More »