۹۰ – ابزارهای نوین مدیریت و ماجرای شرکت کابل خودرو سبزوار

بسمه تعالی روزی پیامبر صل الله علیه و آله گوسفندی ذبح و  انفاق فرموده و فقط ران آن را به منزل آوردند  .همسر ایشان عرض کرد فقط رانش برای ما ماند که پیامبر فرمودند همه اش ماند به جز رانش یعنی آنچه در راه خداوند انفاق کنیم و به مستمندان ببخشیم می ماند و مایۀ خیر […]

۹۰ – ابزارهای نوین مدیریت و ماجرای شرکت کابل خودرو سبزوار Read More »