۶۸ -فرمول محاسبه تعداد احتمالات ترکیب ۲۰ اسید آمینه بدن انسان جهت تولید پروتئین های مختلف

تعداد اسیدآمینه       فرمول محاسبه تعداد احتمالات                                                  تعداد احتمال     ۱  :  ۱ به توان ۰  ضربدر      ۱      =    ۱     ۲ :  […]

۶۸ -فرمول محاسبه تعداد احتمالات ترکیب ۲۰ اسید آمینه بدن انسان جهت تولید پروتئین های مختلف Read More »