۱۳۲ – ارتباط نماز با ابعاد زمان

بنام خدا ارتباط نماز با ابعاد زمان ؛ تاکنون ما سه بعد از زمان شناخته ایم.گذشته ، حال و آینده . گذشته شامل تجربیات خوب و بد میشوند اما تجربیات بد نظیر شکستهای اقتصادی و عاطفی ، فقدان عزیزان ، موقعیتهای عالی از دست داده ، بیماریها و …بیشتر در ما تاثیر میگذارند و دیرتر […]

۱۳۲ – ارتباط نماز با ابعاد زمان Read More »