۷۴ -برخی از قوانین جهانی و راه های موفقیت در آنها

۱-قانون علت و معلول هر چيزي به علتي روي ميدهد. براي هر علتي معلولي هست وبراي هر معلولي علت ويا علتهاي بخصوصي وجود دارد چه از آنها اطلاع داشته باشيد چه نداشته باشيد، چيزي به اسم اتفاق وجود ندارد. درزندگي هر کاري که بخواهيد ميتوانيد انجام دهيد به شرط آنکه: ۱- تصميم بگيريد که دقيقاً […]

۷۴ -برخی از قوانین جهانی و راه های موفقیت در آنها Read More »